Bergeend

  geluid

Terug naar Terschellingvogels


De bergeend is eenhalfgans, een eendachtige watervogel die qua formaat tussen een gans en eeneend in zit. De naam "bergeend" heeft niets met "bergen" in de zin van "hoge heuvels" te maken, maar met de voortplanting: de soort kan relatief veel jongen grootbrengen of "bergen". Een andere verklaring voor de naam is dat de eend haar eieren verbergt.

Het verenkleed is bont gekleurd en bij het mannetje en het vrouwtje identiek. Het mannetje is van het vrouwtje te onderscheiden door een rode knobbel op de snavel. Ze zijn te herkennen aan de wit, zwarte en bruine kleuren. De kop en een deel van de hals is zwart. Rond de borsthoogte heeft de bergeend een bruin gekleurde vlek die helemaal rondom loopt. Mannetjes hebben in de broedtijd een rode knobbel op de snavelbasis


Het nest wordt gemaakt in leegstaande konijnenholen. Het nest wordt gemaakt van dons. In dat nest worden 8 tot 12 eieren gelegd. Daar gaat het vrouwtje 28 dagen op zitten terwijl het mannetje op de wacht staat. DHet vrouwtje heeft geen camouflage tekening, zoals bij de meeste andere eenden soorten, maar heeft dat ook niet zo nodig omdat in holen wordt gebroed. De kuikens kunnen binnen 8 weken vliegen.

 

Het voedsel van de bergeend bestaat voornamelijk uit kleine, ongewervelde dieren, zoals slakken, wormen, schelpdieren, kleine kreeftachtigen en insecten. Door met de poten trappende bewegingen te maken in ondiep water, jaagt de bergeend prooien.

Bergeenden zijn vooral te vinden op slikvelden, ondergelopen weilanden en open modderige vlakten, waar ze graag foerageren in ondiep water. Vooral getijdengebieden met een overwegend modderige en/of zanderige bodem hebben hun voorkeur.
De uitgestrekte slikvelden en zandplaten van de Waddenzee met hun hoge productie aan bodemdieren zijn van essentieel belang als foerageer- en rustgebied, vooral tijdens de rui.

Het snateren van de Bergeend gaat met een tempo dat veel hoger ligt dan het snateren van de Wilde Eend. Eigenaardig geluid.

    

De Bergeend is in Nederland een Zomergast. Het minst kustgebonden zijn ze in de periode als de broedplaatsen in de maanden april-mei worden opgezocht. Ze broeden in holen van Konijnen, ongebruikte afvoerbuizen, onder hooibergen maar ook in dicht struikgewas.
Van eind april tot in begin augustus kan men kleine jongen aantreffen. Omdat ze in het binnenland vaak ver afgelegen van water hun nest hebben, moeten de jongen door beide ouders vaak over grote afstanden al wandelend naar gunstig voedselrijk water worden gebracht. Daarbij komen ze vaak vervelende hindernissen tegen, zoals drukke verkeerswegen, hekwerken of dichte bossen. Evenals bij ganzen begeleidt zowel het wijfje als het mannetje de jongen, terwijl wij bij eendachtigen zien dat alleen de wijfjes de zorg voor de jongen op zich nemen.

De plek waar wij Bergeeenden met hun kleine jongen aantreffen, behoeft lang niet altijd de omgeving te zijn waar het nest zich heeft bevonden. Waar de dichtheid van de Bergeenden populatie groot is, worden, zodra de kuikens te water zijn, vaak crèches gevormd onder de hoede van slechts enkele ouders. De binnenlandse broedgebieden worden verlaten zodra de jongen dit vliegend kunnenDe binnenlandse broedgebieden worden verlaten zodra de jongen dit vliegend kunnen. In de maanden juni en juli trekken ze weer naar de kust waar ze zich verzamelen. De volwassen dieren vertrekken vandaar in groten getale om te gaan ruien in de Duitse Bocht tussen de mondingen van Wezer en Elbe, waar soms wel 100.000 vogels zijn geteld. Toch is ook rui van Bergeenden vastgesteld in Nederland en de Britse oostkust, maar in veel kleinere aantallen.
Gedurende niet al te strenge winters overwinteren vele tienduizenden Bergeenden in het Waddenzeegebied en het Deltagebied.

 

 

  geluid

 

terug naar de pagina Terschellingvogels

 

 doorklikken naar:

Bergeend , Blauwe Kiekendief , Bruine Kiekendief , Eidereend , Gewone Zeehond , Grijze Zeehond , Grutto

Kluut , Lepelaar , Meeuwen, de kokmeeuw en de Zilvermeeuw , Blauwe Reiger

Grote Stern , Scholekster , Strandlopers , Tureluur , Visdiefje , Wulp