GRUTTO

 

  

  geluid

terug naar de pagina terschellingvogels

 

De grutto overwintert elk jaar in Afrika en komt al vroeg in 't jaar weer naar ons land. Na een uitputtende tocht van een paar dagen komen ze vel over been aan

 

     Klik op de foto's om de video's te starten   

Als je vervolgens op de pijl klikt start de grutto-clip. Als je op het vierkantje rechtsonder klikt krijg je een schermgroot beeld. Als je op het vierkantje links onder klikt stopt de clip. Vergeet het geluid niet aan te zetten.

Tekst van de grutto-clip:

Grutto’s overwinteren in Afrika en komen eind februari terug naar Nederland. Na een vliegtocht van een paar dagen komen ze vel over been aan. Na een tijdje zijn ze opgevet en op kleur. Je ziet de mannetjes van kleur veranderen - hoe rooier hoe mooier - want alleen zo maakt ie indruk op de vrouwtjes. In het voorjaar zoekt de grutto z’n broedgebied op in een weiland. Er is iets heel bijzonders met de snavel van de grutto. Die is heel gevoelig, net als een vingertop, en zit vol zenuwen. En als hij z’n snavel de grond indrukt, dan voelt hij waar de wormen zitten. De paring van de grutto getuigt van kunst en vliegwerk… Het nest ligt verscholen in dicht gras, zodat hij daarin weg kan duiken. Gemiddeld komen er zo’n 4 jongen uit. Grutto-ouders zijn nogal bezorgd om hun kroost, en geen wonder. Op zoek naar voedsel lopen de jongen soms wel 2, 3 kilometer van het nest af. Ook in vlucht is de opwinding merkbaar. Grutto jongen lopen grote risico’s, bijvoorbeeld omdat enorme maaimachines op hun pad komen, dan heeft zo’n jong maar weinig kans om te overleven. De grote vraag is steeds: hoe krijgen we de jonge grutto's vliegvlug?

 

 

Met de kenmerkende roep is de grutto in veel Nederlandse weiden een kenmerkende vogel. De grutto heeft lange poten en zoekt zijn voedsel voornamelijk in ondiep water en vochtige weiden. Met behulp van de lange snavel worden prooidieren zoals insecten, wormen, slakken en kleine kreeftachtigen gevangen.

Het nest van grashalmen en stengels wordt bij voorkeur gebouwd in hoog gras. Met name door de intensivering van de landbouw is de populatie grutto's in Nederland de laatste decennia sterk afgenomen, het hoge gras wordt in het voorjaar vaak gemaaid in dezelfde periode dat de grutto's de eieren bebroeden. Jonge vogels verlaten meteen het nest, maar blijven wel beschutting zoeken in het hoge gras, zodat ook veel jonge vogels slachtoffer worden. Van de wereldpopulatie grutto's broedt ongeveer de helft in Nederland en er wordt dan ook een intensief beleid gevoerd met als doel het herstel van de populatie. Met onder meer projecten voor beperkt maaien van weiden wordt getracht om de grutto te beschermen, desondanks gaat het aantal broedparen nog steeds achteruit.

De grutto's die 's zomers in Nederland broeden overwinteren in Zuidwest-Europa en West-Afrika, maar de kleine populatie grutto's van IJsland overwintert onder andere in Nederland.

De bovenzijde is grijsbruin met kleine zwarte vlekken De buik is lichter van kleur en voorzien van een donkere bandering De kop, hals en borst zijn in het zomerkleed roestbruin van kleur Op de vleugel bevindt zich een witte vleugelstreep De staart heeft een zwarte eindband De snavel is lang en recht en is geel van kleur met een zwarte punt.

Grootte 37 – 42 cm

50.000 broedparen in Nederland

 

 Bij laagwater zie je vaak honderden grutto's op het wad hun kostje bij elkaar scharrelen

 

 

terug naar de pagina Terschellingvogels

 

 doorklikken naar:

Bergeend , Blauwe Kiekendief , Bruine Kiekendief , Eidereend , Gewone Zeehond , Grijze Zeehond , Grutto

Kluut , Lepelaar , Meeuwen, de kokmeeuw en de Zilvermeeuw , Blauwe Reiger

Grote Stern , Scholekster , Strandlopers , Tureluur , Visdiefje , Wulp