Strandlopers

  

      Bontestrandloper geluid                   Drieteenstrandloper geluid                        Kanoetstrandloper geluid

 

 

De meest voorkomende strandlopers op Terschelling zijn de Bontestrandloper, de Drieteenstrandloper en de Kanoet.

We zien vooral de Bontestrandloper op het strand hard voor de golven uitlopen.

 

terug naar Terschellingvogels

 

Bontestrandloper

    geluid

 

  Bontestrandloper

De bonte strandloper is in Europa op de meeste plekken de talrijkste strandloper. Het voedsel van de bonte strandloper bestaat uit allerlei zeediertjes die opgepikt worden terwijl de vogel in ondiep water staat. De bovendelen zijn in de zomer bruin, de borst witgestreept en de buik is zwart. In de winter is de bonte strandloper grijsbruin van boven en wit van onderen.

De bonte strandloper komt gedurende het gehele jaar voor in Nederland. Vooral in het deltagebied en bij de Waddenzee komen grote aantallen voor. In de periode 2002/2003 werden er maximaal 290.000 bonte strandlopers geteld in de Nederlandse Waddenzee. In de internationale Waddenzee kwamen in de periode 1980-1991 maximaal 1,2 miljoen bonte strandlopers voor. Er is nog een soort bonte strandloper (Calidris alpina) die is bijna helemaal verdwijnen uit het waddengebied.

De bonte strandloper is in Europa op veel plaatsen de talrijkste strandloper maar, op een enkele uitzonderingen na, broedt hij niet in het waddengebied. Bonte strandlopers broeden voornamelijk in Scandinavië.

   De Bontestrandloper is de meest voorkomende strrandloper in het Waddengebied

    

 Drieteenstrandloper

   geluid

Drieteenstrandlopers zijn vooral bekend als die grijs-witte pluizenbolletjes op zwarte poten die voor de golven uitrennen. Hier heeft de Drieteendtrandloper nog restanten van zij zomerkleed.

 

Kenmerken

Het verenkleed is licht van kleur, de bovenzijde is bezet met donkere vlekken. In het zomerkleed zijn de rug, de kop en de borst roodbruin van kleur, met een witte vleugelstreep. De snavel is recht en zwar

Omschrijving

De drieteenstrandloper is een kleine, lichtgekleurde strandloper die zijn naam te danken heeft aan het ontbreken van de achterteen. In de vlucht vallen de witte vleugelstreep en de donkere vlek op de pols op. Het voedsel bestaat uit insecten en kleine kreeftachtigen, die gevangen worden op het strand. Door achter de teruglopende golven aan te rennen kan de vogel kleine diertjes die op het strand zijn achtergebleven snel op pikken. Aankomende golven worden ontweken, zodat de vogel voortdurend druk heen en weer aan het lopen is.

 
 

kenmerkend gezicht op het strand bij Paal 8, een Drieteenstrandloper voor de golven uitrennend

 

  

 

Kanoet Strandloper

     geluid

  

De kanoetstrandloper is een middelgrote strandloper. Een kanoet is redelijk gezet. In de zomer is het beestje van onderen roodbruin. In de Waddenzee komen twee ondersoorten voor: de een broedt in Canada of Groenland en trekt via IJsland naar de Waddenzee om hier de winter door te brengen. De ander trekt vanuit Siberië, via de Waddenzee naar West-Afrika, om daar te overwinteren.'s Winters is de kanoetstrandloper grijs van boven en wit van onderen.

De kanoetstrandloper wordt ook wel kanoet of knoet genoemd. De soort is vernoemd naar de Deense koning Knoet, heerser over de landen rond de Noordzee, die de golven probeerde te keren. Een overeenkomst tussen de koning en de vogel is de maritieme levenswijze.

De kanoet heeft zich helemaal gespecialiseerd in het zoeken naar schelpdieren, waarbij het nonnetje zijn voorkeur heeft. Bij elkaar consumeren alle kanoetstrandlopers jaarlijks ongeveer 1,5 miljoen kilo schelpdiervlees uit de Nederlandse wadbodem.

 

 


 

De vogel vindt zijn voedsel op een bijzondere manier. Hij meet met zijn snavel drukverschillen rond voorwerpen in het natte zand. Zo kan hij tot op 10 centimeter afstand een schelpdier voelen. Tot nu toe is de kanoetstrandloper de enige soort waarvan bekend is dat hij op deze manier voedsel verzamelt. Andere strandlopers vangen wormen doordat ze trillingen opvangen met hun snavel in het zand. Omdat de drukverschillen alleen in nat zand waargenomen kunnen worden, is het nu ook duidelijk waarom een kanoetstrandloper nooit foeragerend op drooggevallen wadplaten wordt gezien.

 

 Kanoeten aan het foerageren

 

terug naar de pagina Terschellingvogel

 

 doorklikken naar:

Bergeend , Bruine Kiekendief , Eidereend , Gewone Zeehond , Grijze Zeehond , Grutto

Kluut , Lepelaar , Meeuwen, de kokmeeuw en de Zilvermeeuw , Blauwe Reiger

Grote Stern , Scholekster , Strandlopers , Tureluur , Visdiefje , Wulp

 

 

 

.