Tureluur

  geluid


terug naar de pagina Terschellingvogels

 

Hoor je in het vroege voorjaar een tureluur roepen, dan krijg je meteen een blij lentegevoel. Tijdens de baltsvlucht is een jodelend, muzikaal tuu-lu-lu tuu-lu-lu te horen. De middelgrote steltlopers zijn verder te herkennen aan de lange, rode poten. Mannetje en vrouwtje zijn nauwelijks van elkaar te onderscheiden. Net als andere weidevogels heeft deze soort het zwaar te verduren, maar desondanks weet hij zich redelijk te handhaven.
Het vrouwtje maakt een goed verborgen nest in een ondiep kuiltje tussen de vegetatie. De vier eieren worden in mei gelegd, maar voor het zo ver is kunnen we dus eerst nog volop genieten van hun muzikale gejodel.

Kenmerken
De tureluur
is een kleine steltloper. Met zijn opvallend rode poten en zijn lange snavel heeft hij het perfecte gereedschap om in het zand en in de slik zijn favoriete maaltje te vinden. De tureluur heeft een goede camouflage waardoor hij bijna niet opvalt tussen de oeverbegroeiing.
Alleen als hij staat steken de erg rode poten tegen de omgeving af. Wanneer hij vliegt zijn de witte randen op zijn vleugels duidelijk te zien. De tureluur is makkelijk te herkennen aan zijn 'zang'. In de vlucht roept hij zijn eigen naam, "
tjululuu" en dat is makkelijk te vertalen naar 'tureluur'.
Het woongebied van de tureluur wordt steeds kleiner, net als alle andere weidevogels gaat het met de tureluur niet goed. Op de wadden is de tureluur nog wel regelmatig te zien. Hij houdt van een open omgeving als leefgebied met niet al te hoge begroeiing. 

 

 

Baltsende tureluurs

Nu de eerste kieviten, scholeksters en grutto's zijn gaan broeden,
vragen de tureluurs de aandacht, de herrieschoppers van de polders.
De balts van kieviten is mooi om te zien, die buitelingen met brede vleugels,
desondanks gaat het er redelijk rustig aan toe. Scholeksters pieten opgewonden,
grutto's maken sierlijke en luidruchtige vluchten om hun verliefdheid te tonen,
de 'tuutjes' echter maken er een spektakel van waarbij je niet onbewogen kan toekijken.

Ze zitten elkaar soms tientallen minuten lang achterna, alsmaar tuut-tuut-tuut roepend,
naar elkaar pikkend, op elkaar afvliegend, opspringend, dan een baltsvlucht,
heel hoog, luid jubelend en als leeuweriken naar beneden zwevend,
het tuut-tuut afwisselend met tu-re-luur-tu-re-luur. Een poldersymfonie,
zeker in combinatie met de andere geluiden van vele weidevogels.

?

Tureluurs zijn van oorsprong vogels van toendra's, hoogvenen en zilte steppen. Tureluurs komen voor in Azië en Europa. De tureluur is in Europa vooral te vinden in de gematigde en boreale klimaatzones. Maar, in het westen van zijn verspreidingsgebied is de tureluur ook te vinden in mediterrane en arctische streken. Wit-Rusland, IJsland en Noorwegen zijn belangrijke landen voor de tureluur.In Nederland broedt de soort vooral op schorren en kwelders, vochtige en structuurrijke weidegronden en in mindere mate elders in slootrijke open gebieden. In de broedtijd worden vooral insekten en kleine, in slikkige sloten levende waterdieren, gegeten. Nederlandse tureluurs overwinteren langs de kusten van Zuidwest-Europa en Noord-Afrika. Ijslandse tureluurs (ondersoort robusta overwinterd voornamelijk in het waddengebied. Nederlandse broedvogels overwinteren langs de Franse en Middelandse Zeekust.

 


  

?

Broedgedrag
Het nest van de Tureluur bestaat uit een kuiltje in de grond waarin 4 eieren gelegd worden. Ze leggen maar één keer in het jaar eieren en dit doen ze van april tot juli.

     Tureluur belaagt ooievaar om z'n pullen te verdedigen

 

Voedsel
insecten en kleine diertjes in de grond zoals wormen.

Trekgedrag
De tureluur is een broedvogel in Nederland maar komt ook in klein aantal voor als wintergast.

 

 

 

 

Vanaf de waddendijk, tureluurs op het wad

terug naar de pagina Terschellingvogel

 

 

 doorklikken naar:

Bergeend , Bruine Kiekendief , Eidereend , Gewone Zeehond , Grijze Zeehond , Grutto

Kluut , Lepelaar , Meeuwen, de kokmeeuw en de Zilvermeeuw , Blauwe Reiger

Grote Stern , Scholekster , Strandlopers , Tureluur , Visdiefje , Wulp