Wulp

   geluid

 terug naar de pagina Terschellingvogels

 

Deze steltloper is ook in de vlucht goed te herkennen.Dat komt door de witte streep op zijn rug.

 

                klik op de Wulp om de video te starten                                                           

Als je op de pijl klikt, start de Wulp-clip. Als je op het vierkantje rechtsonder klikt krijg je een schermgroot beeld. Als je op het vierkantje links onder klikt stopt de clip. Vergeet het geluid niet aan te zetten.

Tekst van de clip:

De wulp is het hele jaar door in Nederland te zien. Wulpen zijn forse vogels met enorm lange naar beneden gebogen snavels. Een goed veldkenmerk in de vlucht is de witte sigaar op z’n rug. Hier wachten ze op laag water, zodat ze weer kunnen gaan foerageren op de droogvallende slikken. De snavel van de mannetjeswulp is korter dan die van het vrouwtje. Dat is handig, zo kun je op verschillende dieptes wormen en krabbetjes uit de grond halen en heb je geen last van elkaar. Zo’n grote bruine wulp valt goed op in het boerenlandschap. Dat is een voordeel, dan kan de boer tenminste rekening met je houden. Vooral als je een nest hebt is dat van levensbelang. Al voordat ze uit het ei komen kun je al horen dat je met jonge wulpen te maken hebt. Net als de meeste andere weidevogels legt de wulp 4 eieren. Jonge wulpen moeten er zelf direct op uit om voedsel te zoeken. Al houden de oudervogels nog wel een oogje in ’t zeil.

 

Als je het geluid van de Wulp wilt horen  klik hier

De Wulp is de grootste Europese steltloper. Het terrein waar wulpen broeden bestaat uit open duinen, heidevelden, stuifzanden of grasland. Bij grasland stelt de wulp geen extreme eisen aan het vochtgehalte. Het voedsel van wulpen bestaat in het binnenland uit insecten en wormen. Op het wad worden kreeftachtigen, krabben en wadpieren gegeten.

Het gehele jaar door zijn wulpen te zien. De meeste zijn te vinden langs de Waddenzee en in het deltagebied, maar ook daarbuiten komt de wulp voor als broedvogel. De Nederlandse broedvogels trekken in de zomer weg naar het zuiden. Daarvoor in de plaats komen de noordelijke broeders die op de wadden en in het deltagebied overwinteren. In 2002/2003 overwinterden 120.000 wulpen op het Nederlandse wad.

Op de Waddeneilanden broeden wulpen vooral in de duinen, maar het aantal broedparen op grasland stijgt terwijl in de duinen en de heide het aantal daalde. 1996 broedden maar 630 paren in het internationale waddengebied, ten opzicht van 861 in 1991. In 2006 hebben 148 paar wulpen op Texel gebroed.

Een wulp is eenvoudig te herkennen, geen enkele vogel heeft zo'n lange naar beneden gebogen snavel. Het vrouwtje is groter dan het mannetje, ook heeft ze een langere snavel. Het verenkleed is gespikkeld bruin.

Bij wulpen komt het voor dat het vrouwtje de broedzorg aan het mannetje overlaat. Na het uitkomen van de eieren vertrekt ze naar het zuiden of bemoeit ze zich niet meer met haar jongen. Dit komt overigens niet altijd voor, vrouwtjes kunnen ook moeite doen voor de kuikens totdat ze groot genoeg zijn. De jongen krijgen sowieso geen hulp bij het zoeken van voedsel. De hulp bestaat uit bewaking en warmhouden van de kuikens. De bewaking van het nest wordt op twee manieren uitgevoerd. Kraaien, kiekendieven en ander gespuis van die grootte worden aangevallen. Zijn de vijanden te groot, dan gebruikt de wulp een andere tactiek. Op een duidelijke zichtbare plek doet de ouderwulp alsof het gewond is. De aanvaller ziet een gemakkelijke prooi en gaat er achteraan. Wanneer de aanvaller dichtbij is springt de wulp wat verderop en lokt de vijand zo weg van het nest.

Voordat er eieren gelegd kunnen worden moet het mannetje eerst een territorium hebben en verdedigen. Zo gauw hem dat lukt laat hij dat duidelijk merken. De wulp vliegt dan laag over de grond, stijgt vervolgens verticaal op en blijft even staan. Vervolgens zweeft hij naar de grond onder 'jodelend' gezang.

 

   

   

 

terug naar de pagina Terschellingvogels

 

 doorklikken naar:

Bergeend , Bruine Kiekendief , Eidereend , Gewone Zeehond , Grijze Zeehond , Grutto

Kluut , Lepelaar , Meeuwen, de kokmeeuw en de Zilvermeeuw , Blauwe Reiger

Grote Stern , Scholekster , Strandlopers , Tureluur , Visdiefje , Wulp